Công ty và doanh nghiệp tại Phường Hợp Đức Quận Đồ Sơn Hải Phòng

Tìm kiếm và tra cứu 222 công ty và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Phường Hợp Đức Quận Đồ Sơn Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC 85

0202194407

Số 1396 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH WANGUARD

0201990283

Số 377 Đức Hậu, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Công Ty TNHH Laser Tín Nặc

0201772729

Khu dân cư Đức Hậu (Tại nhà bà Trần Thị Bùi), Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

Các phường xã khác