Thông tin công ty, doanh nghiệp, mã số thuế tại Nam Định trang 2

Ở Nam Định đang có 16886 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 10 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Nam Định tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nam Định 6765 công ty, Huyện Hải Hậu 1742 công ty, Huyện Ý Yên 1632 công ty, Huyện Xuân Trường 1449 công ty, Huyện Nam Trực 1178 công ty, Huyện Trực Ninh 1028 công ty, ...