Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành phố Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu

Có 3268 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành phố Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu. Các công ty tại Thành phố Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung chủ yếu ở Phường Phước Trung 378 công ty, Phường Phước Nguyên 328 công ty, Phường Phước Hiệp 244 công ty, Phường Long Toàn 174 công ty, Phường Phước Hưng 167 công ty, Xã Hoà Long 159 công ty, Phường Long Hương 125 công ty, Phường Long Tâm 123 công ty, ...