Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành Phố Hội An Quảng Nam

Có 3555 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Hội An Quảng Nam. Các công ty tại Thành Phố Hội An Quảng Nam tập trung chủ yếu ở Phường Cẩm Châu 323 công ty, Phường Cẩm Phô 307 công ty, Phường Tân An 264 công ty, Phường Minh An 260 công ty, Phường Sơn Phong 160 công ty, Phường Cửa Đại 125 công ty, Phường Cẩm An 94 công ty, Xã Cẩm Thanh 93 công ty, ...

CÔNG TY TNHH VN HOP

4001266440

Tổ 10, Sơn Phô 1, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An