Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam

Có 4611 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam. Các công ty tại Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam tập trung chủ yếu ở Phường Tân Thạnh 573 công ty, Phường An Mỹ 464 công ty, Phường An Sơn 347 công ty, Phường Hòa Thuận 258 công ty, Phường An Xuân 232 công ty, Phường Phước Hòa 168 công ty, Phường Trường Xuân 114 công ty, Phường Hòa Hương 99 công ty, ...