Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thị Xã Từ Sơn Bắc Ninh

Có 4312 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị Xã Từ Sơn Bắc Ninh. Các công ty tại Thị Xã Từ Sơn Bắc Ninh tập trung chủ yếu ở Phường Châu Khê 475 công ty, Phường Đình Bảng 414 công ty, Phường Đông Ngàn 305 công ty, Phường Đồng Nguyên 265 công ty, Xã Phù Chẩn 215 công ty, Phường Tân Hồng 177 công ty, Phường Tương Giang 169 công ty, Phường Đồng Kỵ 123 công ty, ...