Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Hoà Vang Đà Nẵng

Có 3275 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Hoà Vang Đà Nẵng. Các công ty tại Huyện Hoà Vang Đà Nẵng tập trung chủ yếu ở Xã Hoà Châu 311 công ty, Xã Hoà Phước 305 công ty, Xã Hoà Sơn 249 công ty, Xã Hoà Tiến 247 công ty, Xã Hoà Nhơn 198 công ty, Xã Hoà Phong 189 công ty, Xã Hoà Liên 176 công ty, Xã Hoà Khương 151 công ty, ...