Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Liên Chiểu Đà Nẵng

Có 7237 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Liên Chiểu Đà Nẵng. Các công ty tại Quận Liên Chiểu Đà Nẵng tập trung chủ yếu ở Phường Hoà Minh 1419 công ty, Phường Hoà Khánh Bắc 1071 công ty, Phường Hoà Khánh Nam 695 công ty, Phường Hoà Hiệp Nam 223 công ty, Phường Hoà Hiệp Bắc 146 công ty, ...