Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Hải Châu Đà Nẵng

Có 17883 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Hải Châu Đà Nẵng. Các công ty tại Quận Hải Châu Đà Nẵng tập trung chủ yếu ở Phường Hoà Cường Bắc 1367 công ty, Phường Thạch Thang 1207 công ty, Phường Hải Châu 1 1177 công ty, Phường Hoà Cường Nam 1113 công ty, Phường Hoà Thuận Tây 881 công ty, Phường Phước Ninh 700 công ty, Phường Thanh Bình 680 công ty, Phường Thuận Phước 555 công ty, ...

CÔNG TY TNHH H WILLS

0402191234

Số 70 đường Lương Nhữ Hộc, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu