Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Thành phố Cẩm Phả Quảng Ninh

Có 3886 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành phố Cẩm Phả Quảng Ninh. Các công ty tại Thành phố Cẩm Phả Quảng Ninh tập trung chủ yếu ở Phường Cẩm Trung 373 công ty, Phường Quang Hanh 286 công ty, Phường Cẩm Thủy 272 công ty, Phường Cẩm Đông 198 công ty, Phường Cẩm Thành 191 công ty, Phường Cẩm Thạch 190 công ty, Phường Cẩm Sơn 154 công ty, Phường Cẩm Bình 149 công ty, ...