Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Đông Anh Hà Nội

Có 10021 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Đông Anh Hà Nội. Các công ty tại Huyện Đông Anh Hà Nội tập trung chủ yếu ở Thị Trấn Đông Anh 1059 công ty, Xã Kim Chung 440 công ty, Xã Uy Nỗ 406 công ty, Xã Hải Bối 376 công ty, Xã Vĩnh Ngọc 286 công ty, Xã Nguyên Khê 274 công ty, Xã Nam Hồng 271 công ty, Xã Võng La 260 công ty, ...