Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Dương Kinh Hải Phòng

Có 2051 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Dương Kinh Hải Phòng. Các công ty tại Quận Dương Kinh Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Phường Anh Dũng 389 công ty, Phường Hải Thành 208 công ty, Phường Hoà Nghĩa 200 công ty, Phường Đa Phúc 100 công ty, Phường Hưng Đạo 82 công ty, ...