Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Đồ Sơn Hải Phòng

Có 1283 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Đồ Sơn Hải Phòng. Các công ty tại Quận Đồ Sơn Hải Phòng tập trung chủ yếu ở Phường Hợp Đức 222 công ty, Phường Minh Đức 163 công ty, ...