Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận 10 Hồ Chí Minh

Có 22760 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 10 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 10 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 12 3190 công ty, Phường 14 2305 công ty, Phường 15 2194 công ty, Phường 13 1170 công ty, Phường 11 1105 công ty, Phường 9 725 công ty, Phường 10 569 công ty, Phường 8 513 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện