Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận 6 Hồ Chí Minh

Có 12083 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 6 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 6 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 10 1512 công ty, Phường 11 1236 công ty, Phường 13 977 công ty, Phường 12 799 công ty, Phường 2 509 công ty, Phường 6 426 công ty, Phường 14 376 công ty, Phường 9 363 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện