Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận 3 Hồ Chí Minh

Có 30676 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 3 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 3 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 6 5212 công ty, Phường 7 2943 công ty, Phường 8 1371 công ty, Phuờng 5 1337 công ty, Phường 4 1228 công ty, Phường 9 1127 công ty, Phường 14 943 công ty, Phường 11 938 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện