Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận 11 Hồ Chí Minh

Có 12686 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 11 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 11 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 15 1475 công ty, Phường 5 1148 công ty, Phường 8 862 công ty, Phường 3 486 công ty, Phường 10 483 công ty, Phường 11 473 công ty, Phường 13 441 công ty, Phường 16 439 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện