Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận 5 Hồ Chí Minh

Có 14682 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận 5 Hồ Chí Minh. Các công ty tại Quận 5 Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở Phường 9 938 công ty, Phường 14 919 công ty, Phường 2 900 công ty, Phường 4 862 công ty, Phường 1 800 công ty, Phường 11 746 công ty, Phường 7 727 công ty, Phường 8 595 công ty, ...

Các phường xã

Các quận huyện